[mythtv-commits] mythtv commit: r10173 by dblain

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Jun 9 04:41:02 UTC 2006


   Author: dblain
    Date: 2006-06-09 04:41:00 +0000 (Fri, 09 Jun 2006)
New Revision: 10173
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/10173

Modified:

  trunk/mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/autoexpire.h
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.h
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/main.cpp

Log:

Added new getExpiring method to XML protocol (http://mythbackend:6544/getExpiring).
More information about the mythtv-commits mailing list