[mythtv-commits] Ticket #1097: Swedish translation update

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Jan 23 08:08:22 UTC 2006


#1097: Swedish translation update
--------------------------------------------+-------------------------------
 Reporter: Daniel Staaf <dst at bostream.nu> |    Owner: oscar
   Type: patch              |   Status: new 
 Priority: blocker             |  Milestone: 0.19 
Component: mythtv             |   Version: head 
 Severity: medium             | 
--------------------------------------------+-------------------------------


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1097>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list