[mythtv-commits] mythtv commit: r9129 - in trunk/mythplugins/mythweb by xris

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Feb 24 03:01:45 UTC 2006


      Author: xris
        Date: 2006-02-24 03:01:45 +0000 (Fri, 24 Feb 2006)
New Revision: 9129
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/9129

Modified:

   trunk/mythplugins/mythweb/modules/status/handler.php
   trunk/mythplugins/mythweb/themes/wml/header.php

Log:

Apply joe's patch to close #1368
More information about the mythtv-commits mailing list