[mythtv-commits] mythtv commit: r9011 by ijr

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Feb 17 03:29:20 UTC 2006


      Author: ijr
        Date: 2006-02-17 03:29:18 +0000 (Fri, 17 Feb 2006)
New Revision: 9011
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/9011

Modified:

   trunk/mythtv/contrib/myth.rebuilddatabase.pl

Log:

myth.rebuilddatabase script update, closes #1263.

More information about the mythtv-commits mailing list