[mythtv-commits] mythtv commit: r10838 - in branches/multiuser/mythtv by asoboleva

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Aug 18 12:48:25 UTC 2006


   Author: asoboleva
    Date: 2006-08-18 12:48:22 +0000 (Fri, 18 Aug 2006)
New Revision: 10838
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/10838

Added:

  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/gxf.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/gxfenc.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/mxf.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/internal.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/lls.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/lls.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/log.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/log.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/mem.c

Removed:

  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/mem.c

Modified:

  branches/multiuser/mythtv/configure
  branches/multiuser/mythtv/contrib/optimize_mythdb.pl
  branches/multiuser/mythtv/docs/mythtv-HOWTO.sgml
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_ca.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_cz.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_cz.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_de.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_de.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_dk.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_dk.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_en_gb.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_es.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_es.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_et.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_et.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_fi.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_fi.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_fr.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_is.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_is.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_it.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_ja.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_ja.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_nb.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_nl.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_pl.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_pt.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_pt_br.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_pt_br.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_si.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_si.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_sv.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_sv.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_tr.qm
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_tr.ts
  branches/multiuser/mythtv/i18n/mythfrontend_zh_tw.ts
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/avcodec.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/cavs.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/cavsdata.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/flacenc.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/h264.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/i386/dsputil_mmx.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/imgresample.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/libavcodec.pro
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/mmvideo.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/os2thread.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/tta.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/utils.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/vc1.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/vc1data.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/vp3.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/vp3dsp.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavcodec/x264.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/allformats.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/allformats.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/avformat.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/aviobuf.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/crc.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/flvenc.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/http.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/libavformat.pro
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/mm.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/nut.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/ogg2.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/oggparsetheora.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/tta.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavformat/utils.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/adler32.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/avutil.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/common.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/libavutil.pro
  branches/multiuser/mythtv/libs/libavutil/rational.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmyth/audiooutputoss.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmyth/mythsocket.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/DVDRingBuffer.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/DVDRingBuffer.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/ThreadedFileWriter.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/ThreadedFileWriter.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/avformatdecoder.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/cardutil.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/cc608decoder.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/customedit.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/customedit.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/datadirect.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dbcheck.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dbox2channel.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dbox2recorder.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/diseqc.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dvbchannel.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dvbchannel.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/dvbsignalmonitor.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/eit.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/eitscanner.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannelfetcher.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/freeboxchannelinfo.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/frequencies.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/frequencytables.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/guidegrid.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/hdhomerun/hdhomerun_config.c
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/jobqueue.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/mpeg/pespacket.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/osdtypes.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/previewgenerator.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/previouslist.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/progfind.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/proglist.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/proglist.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/programinfo.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/rtspcomms.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/scanwizardhelpers.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/scheduledrecording.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/scheduledrecording.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/sourceutil.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/sourceutil.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/sr_items.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/sr_items.h
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/tv_play.cpp
  branches/multiuser/mythtv/libs/libmythtv/videosource.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythbackend/scheduler.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfilldatabase/filldata.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/info_settings.xml
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/library.xml
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/main.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/media_settings.xml
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/optical_menu.xml
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/playbackbox.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/programrecpriority.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/programrecpriority.h
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythfrontend/viewscheduled.cpp
  branches/multiuser/mythtv/programs/mythwelcome/welcomedialog.cpp
  branches/multiuser/mythtv/themes/classic/tv_schedule.xml
  branches/multiuser/mythtv/themes/classic/tvmenu.xml

Log:

Merge r10620:10670 and r10670:10720 from trunk/mythtv
More information about the mythtv-commits mailing list