[mythtv-commits] mythtv commit: r9741 - in trunk/mythtv by skamithi

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Wed Apr 19 17:51:46 UTC 2006


   Author: skamithi
    Date: 2006-04-19 17:51:44 +0000 (Wed, 19 Apr 2006)
New Revision: 9741
  Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/9741

Modified:

  trunk/mythtv/configure
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/httpstatus.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/mainserver.cpp
  trunk/mythtv/programs/mythbackend/mythbackend.pro

Log:

Closes #1027. Temp sensor for mythbackend

More information about the mythtv-commits mailing list