[mythtv-commits] Ticket #1685: i18n

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Apr 14 15:33:21 UTC 2006


#1685: i18n
--------------------------+-------------------------------------------------
 Reporter: Görkem Çetin |    Owner: oscar
   Type: patch     |   Status: new 
 Priority: minor     |  Milestone:    
Component: mythtv    |   Version: 0.19 
 Severity: medium    | 
--------------------------+-------------------------------------------------
 Turkish i18n files for mythtv-0.19

-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/1685>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list