[mythtv-commits] mythtv commit: r9649 by xris

mythtv at cvs.mythtv.org mythtv at cvs.mythtv.org
Sat Apr 8 19:32:33 UTC 2006


      Author: xris
        Date: 2006-04-08 19:32:33 +0000 (Sat, 08 Apr 2006)
New Revision: 9649
   Changeset: http://cvs.mythtv.org/trac/changeset/9649

Added:

   trunk/mythplugins/mythweb/mythweb.pl

Modified:

   trunk/mythplugins/mythweb/.htaccess

Log:

Add rudimentary perl cgi handler
More information about the mythtv-commits mailing list