[mythtv-commits] Ticket #4: mythweb transcoding profiles

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Fri Jun 24 02:31:30 UTC 2005


#4: mythweb transcoding profiles
---------------------+------------------------------------------------------
    Id: 4    |   Status: new           
Component: mythweb |  Modified: Fri Jun 24 02:31:30 2005
 Severity: low   |  Milestone: unknown         
 Priority: minor  |   Version: head          
  Owner: xris   |  Reporter: rtsai1111        
---------------------+------------------------------------------------------
 This patch to mythweb supports the "transcoding profiles" mythtv change
 ([http://www.gossamer-threads.com/lists/mythtv/commits/132791?#132791]

-- 
Ticket URL: <http://cvs.mythtv.org/trac/ticket/4>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list