[mythtv-commits] Re: Ticket #74: Mythweb Finnish translation

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Wed Jul 13 01:09:03 EDT 2005


#74: Mythweb Finnish translation
---------------------+------------------------------------------------------
    Id: 74    |   Status: closed          
Component: mythweb |  Modified: Wed Jul 13 05:09:01 2005 
 Severity: medium  |  Milestone: 0.19           
 Priority: minor  |   Version: head           
  Owner: xris   |  Reporter: sami.roppanen at helsinki.fi
---------------------+------------------------------------------------------
Changes (by xris):

 * resolution: => fixed
 * status: new => closed

Comment:

 (In [6818]) Finnish translation, closes #74

-- 
Ticket URL: <http://cvs.mythtv.org/trac/ticket/74>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list