[mythtv-commits] Ticket #218: Norwegian Bokmål Translation of MythGallery

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Sun Aug 14 20:02:05 UTC 2005


#218: Norwegian Bokmål Translation of MythGallery
-------------------------------------+--------------------------------------
 Reporter: alex at thehandofagony.com |    Owner: ijr 
   Type: enhancement       |   Status: new 
 Priority: minor          |  Milestone: 0.19
Component: mythgallery       |   Version: head
 Severity: medium          |     Cc:              | 
-------------------------------------+--------------------------------------


-- 
Ticket URL: <http://svn.mythtv.org/trac/ticket/218>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list