[mythtv-commits] Re: Ticket #166: Norwegian (Bokmål) Translation

MythTV mythtv at cvs.mythtv.org
Mon Aug 1 18:11:10 EDT 2005


#166: Norwegian (Bokmål) Translation
---------------------+------------------------------------------------------
    Id: 166   |   Status: new           
Component: mythtv  |  Modified: Mon Aug 1 22:11:10 2005
 Severity: medium  |  Milestone: 0.19          
 Priority: trivial |   Version: head          
  Owner: oscar  |  Reporter: alex at thehandofagony.com 
---------------------+------------------------------------------------------
Changes (by oscar):

 * owner: ijr => oscar

-- 
Ticket URL: <http://cvs.mythtv.org/trac/ticket/166>
MythTV <http://www.mythtv.org/>
MythTV


More information about the mythtv-commits mailing list